top of page

After school activities

Public·7 members

Govor tijela: kako ga razumjeti i primijeniti u svakodnevnom životuGovor tijela: kako ga razumjeti i primijeniti u svakodnevnom Åivotu
Govor tijela je naÄin komunikacije koji se sastoji od pokreta, gesta, izraza lica i poloÅaja tijela. Govor tijela moÅe otkriti naÅe emocije, stavove, namjere i osobnost. Govor tijela je vaÅan dio komunikacije jer moÅe pojaÄati ili oslabiti naÅe verbalne poruke, stvoriti dojam i utjecati na druge ljude.
govor tijela knjiga free download


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgeags.com%2F2tJUwX&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1D82wr7HMD1dL_HBEF162hU ovom Älanku Äemo vam predstaviti neke osnovne aspekte govora tijela i dati vam savjete kako ga moÅete bolje razumjeti i primijeniti u svakodnevnom Åivotu.


Kako Äitati govor tijela?
Äitanje govora tijela nije jednostavan zadatak jer se razlikuje od kulture do kulture, od situacije do situacije i od osobe do osobe. MeÄutim, postoje neki opÄi principi koje moÅete slijediti da biste poboljÅali svoju sposobnost Äitanja govora tijela:


  • Promatrajte cjelinu, a ne samo pojedinaÄne signale. Govor tijela je sloÅen i Äesto kontradiktoran. Da biste dobili toÄniju sliku o tome Åto osoba misli ili osjeÄa, morate uzeti u obzir sve aspekte njezinog govora tijela, kao i kontekst i verbalnu komunikaciju.  • Uskladite govor tijela s verbalnom komunikacijom. Govor tijela moÅe biti kongruentan ili nekongruentan s onim Åto osoba govori. Kongruentan govor tijela podrÅava i potvrÄuje verbalnu poruku, dok nekongruentan govor tijela stvara sumnju i nedosljednost. Ako primijetite nekongruenciju izmeÄu govora tijela i verbalne komunikacije, obratite paÅnju na to koji signal je jaÄi i vjerodostojniji.  • Razlikujte namjerne i nenamjerne signale. Neki signali govora tijela su namjerni i svjesni, dok su drugi nenamjerni i nesvjesni. Namjerni signali su oni koje osoba koristi da bi prenijela odreÄenu poruku ili utjecala na druge ljude, kao Åto su rukovanje, smijeÅak ili pokazivanje palca gore. Nenamjerni signali su oni koje osoba ne kontrolira i koji odraÅavaju njezine stvarne emocije ili misli, kao Åto su znojenje, crvenjenje ili treptanje. Nenamjerni signali su obiÄno pouzdaniji od namjernih signala jer ih je teÅe laÅirati ili sakriti.UvaÅavajte individualne razlike. Ne postoji univerzalan govor tijela koji vrijedi za sve ljude. Svaka osoba ima svoj stil govora tijela koji ovisi o njezinoj osobnosti, raspoloÅenju, kulturi, spolu, dobi i drugim Äimbenicima. Da biste bolje razumjeli govor tijela neke osobe, morate uzeti u obzir njezinu individualnost i uspostaviti njezinu osnovnu liniju ponaÅanja. Osnovna linija je normalno stanje govora tijela koje osoba pokazuje kada je opuÅten...a i ne pokazuje znakove napetosti, uzbuÄenja ili nelagode. Promjene u govoru tijela koje odstupaju od osnovne linije mogu ukazivati na promjene u emocijama ili mislima.


Koji su glavni tipovi signala govora tijela?
Govor tijela se moÅe podijeliti na nekoliko glavnih tipova signala koji se odnose na razliÄite dijelove tijela i razliÄite funkcije komunikacije. Neki od najÄeÅÄih tipova signala govora tijela su:


  • Signali oÄima. OÄi se Äesto nazivaju "ogledalom duÅe" jer su sposobne mnogo otkriti o tome Åto osoba osjeÄa ili misli. Dok se upuÅtate u razgovor s drugom osobom, promatranje pokreta oÄiju prirodan je i vaÅan dio komunikacijskog procesa. Neki od najÄeÅÄih signala oÄima su kontakt oÄima, pogled prema dolje, pogled prema gore, pogled u stranu, Åirenje i suÅavanje zjenica i treptanje. Kontakt oÄima pokazuje zanimanje, povjerenje i poÅtovanje, dok izbjegavanje kontakta oÄima moÅe ukazivati na srameÅljivost, nervozu ili nepoÅtenje. Pogled prema dolje moÅe znaÄiti pokornost, nesigurnost ili sram, dok pogled prema gore moÅe znaÄiti razmiÅljanje, dosadu ili sumnju. Pogled u stranu moÅe znaÄiti distrakciju, nezadovoljstvo ili laganje. Å irenje zjenica pokazuje uzbuÄenje, privlaÄnost ili strah, dok suÅavanje zjenica pokazuje nezainteresiranost, odbojnost ili ljutnju. Treptanje je normalan fizioloÅki proces koji sluÅi za vlaÅenje i ÄiÅÄenje oka, ali moÅe imati i druge znaÄenja u govoru tijela. Brzo treptanje moÅe ukazivati na nervozu, stres ili laÅ, dok sporo treptanje moÅe ukazivati na opuÅtenost, zadovoljstvo ili flert.Signali licem. Lice je jedan od najizraÅajnijih dijelova tijela koji moÅe pokazati Åirok raspon emocija i stavova. Lice se sastoji od mnogih miÅiÄa koji mogu stvarati razliÄite izraze lica koji mogu biti lako prepoznatljivi ili vrlo suptilni. Neki od najÄeÅÄih signala licem su smijeÅak, mrÅtenje, podizanje obrva, namrÅtanje nosa i stiskanje usana. SmijeÅak je jedan od najpozitivnijih signala govora tijela koji pokazuje sreÄu, zadovoljstvo i prijateljstvo. MeÄutim, ne svaki smijeÅak je istinski i iskren. LaÅni smijeÅak je onaj koji ukljuÄuje samo miÅiÄe oko usta, a ne i one oko oÄiju. LaÅni smijeÅak moÅe biti znak pristojnosti, uljudnosti ili neiskrenosti. MrÅtenje je jedan od najnegativnijih signala govora tijela koji pokazuje nezadovoljstvo, ljutnju ili bol. MrÅtenje se obiÄno javlja kada osoba stisne Äelo i spusti kutove usana prema dolje. MrÅtenje moÅe biti znak neslaganja, nes e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page